Finance & Accounting

מסחר בחוזים עתידיים – חלק 1

הבסיס למסחר על נפט, זהב, גז וסחורות

What you will learn

 • מתחילים לסחור בבורסה

Description

הבנת חוזים עתידיים

חוזים עתידיים הם חוזים פיננסיים נגזרים המחייבים את הצדדים לבצע מכירה או קניה בנכס מסוים במועד ומחיר עתידי קבועים מראש. כאן על הקונה לרכוש או על המוכר למכור את נכס הבסיס במחיר שנקבע, ללא קשר למחיר השוק הנוכחי במועד התפוגה.

הנכסים הבסיסיים כוללים סחורות פיזיות או מכשירים פיננסיים אחרים. חוזים עתידיים מפרטים את כמות נכס הבסיס והם סטנדרטיים בכדי להקל על המסחר בבורסה העתידית. ניתן להשתמש בחוזים עתידיים לצורך גידור או ספקולציות מסחריות.

אולי תשמע מישהו אומר שהוא קנה חוזים עתידיים על נפט, וזה אומר אותו דבר כמו חוזה עתידי בנפט. כאשר מישהו אומר “חוזה עתידי”, הוא בדרך כלל מתייחס לסוג מסוים של עתיד, כגון נפט, זהב, אג”ח או חוזים עתידיים על מדד S&P 500. חוזים עתידיים הם גם אחת הדרכים הישירות ביותר להשקיע בנפט. המונח “חוזים עתידיים” הוא כללי יותר, ומשמש לעיתים קרובות לכל השוק.

חוזים עתידיים הם סטנדרטיים, בניגוד לחוזים עתידיים. פורוורדים הם סוגים דומים של הסכמים הנועלים מחיר עתידי בהווה, אך פורוורדים נסחרים מחוץ לבורסה (OTC) ויש להם תנאים הניתנים להתאמה אישית אשר מגיעים אליהם בין הצדדים. לעומת זאת, חוזים עתידיים יהיו לכל אחד מהם באותם תנאים ללא קשר למי שהוא הצד הנגדי.

דוגמה לחוזים עתידיים

חוזים עתידיים משמשים שתי קטגוריות של משתתפי שוק: מגדרים וספקולנטים. יצרנים או רוכשים של גידור נכס בסיס או מתחייבים למחיר בו נמכרת או נרכשת הסחורה, בעוד שמנהלי תיקים וסוחרים עשויים להתערב גם על תנועות המחירים של נכס הבסיס תוך שימוש בחוזים עתידיים.

יצרן נפט צריך למכור את הנפט שלו. הם עשויים להשתמש בחוזים עתידיים לעשות זאת. בדרך זו הם יכולים לנעול מחיר בו ימכרו, ולאחר מכן לספק את הנפט לקונה כאשר מגיע תוקפו של החוזה העתידי. בדרך זו הם יודעים מראש את המחיר שהם ישלמו עבור הנפט (מחיר חוזה העתיד) והם יודעים שהם יקבלו את הנפט לאחר סיום החוזה.

ניתן להשיג חוזים עתידיים על סוגים שונים של נכסים. ישנם חוזים עתידיים על מדדי בורסה, סחורות ומטבעות.

נקודות מפתח

 • חוזים עתידיים הם נגזרים פיננסיים המחייבים את הקונה לרכוש נכס בסיס כלשהו (או המוכר למכור נכס זה) במחיר ותאריך עתידי קבועים מראש.

 • חוזה עתידי מאפשר למשקיע לשער בכיוון של נייר ערך, סחורה או מכשיר פיננסי, לונג או שורט, תוך שימוש במינוף.

 • לעתים קרובות נעשה שימוש בחוזים עתידיים כדי לגדר את תנועת המחירים של נכס הבסיס כדי לסייע במניעת הפסדים משינוי מחיר שלילי.

Who this course is for:

 • מתאים לאנשים שרוצים לדעת עוד על שוק ההון
 - מסחר בחוזים עתידיים – חלק 1
 • Udemy teacher
 • Hebrew
 • 2
 • 980
 • 2022-03-16